Кафедра економічної теорії була створена у 2002 році, у 2013 р. була перейменована на кафедру економіки та управління в зв’язку з відкриттям у ЧІБС УБС НБУ нової спеціальності 8.18010016 „Бізнес-адміністрування“ галузі знань 1801 „Специфічні категорії“.

Нині кафедра економіки та управління є випускаючою кафедрою за спеціальністю 8.18010016 „Бізнес-адміністрування“(МБА), що зорієнтована на підготовку вищих керівників та керівників функціональних відділів компаній, фірм, організацій, установ; власників та співвласників приватних фірм і підприємств. Особливістю програми підготовки магістрів спеціальності 8.18010016 „Бізнес-адміністрування“ є:

  • МБА – це магістерська програма для осіб, які мають повну вищу освіту;
  • оволодіння цією програмою є основою для кар’єрного зростання.

Також кафедра економіки та управління забезпечує викладання блоку базових дисциплін, що спрямовані на фундаментальну економічну підготовку студентів відповідно до стандартів вищої школи. Разом з іншими кафедрами, кафедра здійснює підготовку бакалаврів за напрямами підготовки 6.030509 „Облік і аудит“, 6.030508 „Фінанси і кредит“, спеціалістів 7.03050802 „Банківська справа“, 7.03050901 „Облік і аудит“ та магістрів за спеціальностями 8.03050802 „Банківська справа“, 8.03050901 „Облік і аудит“, 8.03050802 „Фінанси і кредит“ на денній та заочній формі навчання. Науково-педагогічні працівники кафедри викладають близько 30 нормативних і вибіркових економічних дисциплін.

З 2011 року кафедру очолює д.е.н., професор Пустовійт Роберт Фрідріхович.

Нині на кафедрі працює 13 викладачів, у тому числі 3 доктори наук та 9 кандидатів наук.