Підготовку фахівців зі спеціальності „Фінанси і кредит“ здійснює кафедра фінансів і кредиту.

Навчальний процес забезпечують 13 викладачів, у тому числі 1 доктор наук, професор; 11 кандидатів наук, доцентів.

Кафедра фінансів і кредиту є випусковою і здійснює підготовку здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавр та магістр. Підготовка фахівців освітнього ступеню бакалавр включає цикли гуманітарної, природничо-наукової, загальноекономічної підготовки і цикл професійної підготовки, який передбачає поглиблене вивчення діяльності у сфері фінансів, страхування, оподаткування тощо. Крім того, набуває особливої ваги професійно-практична підготовка бакалаврів відповідно до їх професійного спрямування.

Навчальний процес магістерської підготовки зорієнтований на освітньо-наукову магістерську програму „Фінансовий менеджмент в сфері бізнесу“ та має певні особливості, які полягають передусім в одночасному поєднанні форм навчальної, практичної та наукової роботи. Це дає змогу забезпечити безперервність процесу оволодіння здобувачами вищої освіти обраної спеціальності.

Якість підготовки фахівців оцінюється Державною екзаменаційною комісією до складу якої залучаються керівники комерційних банків, страхових компаній та інших фінансових небанківських установ.

Мотивація майбутніх фінансистів визначається такими причинами:

  • немає жодної сфери діяльності, де б не використовувалися знання фахівців з фінансів;
  • фінансист є однією з високооплачуваних професій;
  • знання фінансів дозволяє працювати в різних галузях економіки;
  • це один з найцікавіших та актуальних видів діяльності;
  • існують реальні перспективи майбутньої наукової діяльності.

Здобувачі вищої освіти кафедри беруть активну участь у наукових заходах, зокрема: наукових конференціях, круглих столах, семінарах міжнародного та всеукраїнського рівнів, присвячених актуальним питанням розвитку фінансово-кредитної системи України, конкурсах, олімпіадах, ярмарках, форумах, наукових заходах, які проводяться на базі нашого інституту та інших вищих навчальних закладів України, близького та далекого зарубіжжя.

Здобувачі вищої освіти кафедри є стипендіантами програми „Завтра.ua“ та переможцями Всеукраїнських олімпіад з дисциплін „Страхування“, „Фінансовий менеджмент“ спеціальності „Фінанси і кредит“, беруть активну участь у конкурсах наукових робіт зі спеціальності „Фінанси і кредит“.

В рамках діючих угод між ДВНЗ „Університет банківської справи“ та університетами Іспанії, Німеччини, Польщі Білорусі викладачі та здобувачі вищої освіти мають можливості стажуватися за кордоном.

Кафедра має тісні стосунки із зарубіжними партнерами.

Фахівці з фінансів можуть працювати: у банках, страхових компаніях, кредитних спілках, ломбардах, підприємствах, та інших установах.