Програма дисципліни «Комунікації в сфері юриспруденції» належить до варіативної частини навчального плану циклу та складається з двох змістових модулів «Судова риторика» та «Діловодство і документознавство».

В умовах інтенсивності правотворчого процесу й активізації правозастосовної діяльності в сучасній Україні судове красномовство набуває особливої актуальності, все більше уваги приділяється якості складання судових промов та нормативно-правових та правозастосовних актів. До юристів висуваються підвищені вимоги, що стосуються не тільки досконалого знання змісту права, але й специфіки створення й оформлення юридичних документів. У зв’язку з цим зростає соціальне та правове значення судової риторики та юридичної техніки, володіння нею, дотримання встановлених вимог до письмового оформлення актів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є комплекс знань, умінь і навичок оратора у підготовці й проголошенні переконливої промови, здійсненні практичної юридичної діяльності на основі правил складання документів, принципів організації діловодства, документообігу на підприємствах, організаціях й в установах; вимог юридичної техніки до складання й оформлення юридичних документів.

Міждисциплінарні зв’язки: «Юридична деонтологія», «Історія держави і права», «Організація судових та правоохоронних органів», «Логіка», «Діловодство і документознавство», «Українська мова (за професійним спілкуванням)», «Кримінальне право», «Адміністративне право», «Цивільне право», з дисциплінами фінансово-облікового напряму.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. «Судова риторика»

2. «Діловодство і документознавство».