Мета дисципліни - підготовка фахівців до успішної роботи на основі формування у студентів системи знань та навичок щодо організації часу та підвищення власної ефективності, набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця.

Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни) - у результаті засвоєння студентами навчального матеріалу студенти повинні знати:

-        поняття культури мови і мовлення;

-        правила спілкувального етикету;

-        особливості комунікативно-мовленнєвих ситуацій, характерних для фахової діяльності;

-        теоретичні засади та особливості підготовки та проголошення промов різних типів: методи розробки концепції виступу; критерії відбору проблем у темі, загальні принципи побудови публічного виступу; способи викладення матеріалу та активізації мислення аудиторії;

-          соціально-психологічні закони спілкування оратора і аудиторії;

-          основні аспекти психології та культури мовного спілкування,

-          принципи і способи проведення дискусії та полеміки;

-        форми, види, засоби переконання в процесі ведення диспуту, полеміки, дебатів;

-        види документів, основні правила оформлення реквізитів;

-        категоріальний апарат, основні принципи, методи, техніки управління часом;

-          основні методи інвентаризації та аналізу власного та організаційного часу;

-        принципи і правила планування часу, визначення власних цілей і розстановки пріоритетів при прийнятті якісних управлінських рішень;

-        організаційні принципи розпорядку дня з урахуванням темпераменту та біоритмів людини;

-        способи підвищення власної ефективності; види, правила та помилки самоконтролю.